top of page

Kuka menestyy ja miksi?


(Voit myös kuunnella blogin oheiselta videolta.)


Kaikilla yrittäjillä ei ole samoja mahdollisuuksia menestyä. Lukuisissa persoonallisuuspsykologisissa tutkimuksissa tiettyjen persoonallisuuspiirteiden on havaittu kasvattavan menestymisen todennäköisyyttä. Haluatko tietää, omaatko sinä tai yrittäjätuttusi yrityksen kasvamiseen, tuottavuuteen ja yrityksen elinikään positiivisesti vaikuttavia piirteitä?
Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 2019. Usein mietin - seuraavan kuukauden lainanlyhennystä kasaan raapiessani - onko persoonallisuuteni yrittämisen suhteen uhka vai mahdollisuus. Empiirinen havainnointini häiritsevästi puoltaa aika ajoin kihoavaa epäilystäni. Kohtaamani menestyneet yrittäjät kun vaikuttavat usein henkilöiltä, joiden aallonpituudet stemmaavat omiini kuin kala ja polkupyörä. Katsotaan, komppaako vai kamppaako tiede ajatuksiani...

Sucksess


Yhdeksän kymmenestä. Kyseistä lukua tavataan pitää melko vakiintuneena yleistyksenä uusien yritysten epäonnistumisesta. Nykyään puhutaan jopa yhdestätoista epäonnistumisesta kahtatoista yritysyritystä kohtaan. Luku saattaa säikäyttää yrittämisen aloittamista suunnittelevaa, jos hän ei tiedä miten epäonnistuminen on määritelty. Amerikkalaisen Bureau of Laborin statistiikkaan perustuen, se on määritelty yrityksen kymmenen vuoden elinajalla. Kuitenkin, Tilastokeskuksen mukaan Suomessa viisi yritystä kymmenestä porskuttaa vielä viiden vuoden jälkeen. Se voi tarkoittaa joillekin aikaan sidotuille innovaatioille jo yllättävääkin yliaikaa. Tässä kirjoituksessani, yrityksen karkeana menestyksen mittarina pidetään yrityksen kasvua, tuottavuutta ja elinaikaa.

Persoonallisales

Henkilön persoonallisuutta hahmotetaan tiettyjen piirteiden kautta. Niillä tarkoitetaan suhteellisen pysyviä, käytökseemme vaikuttavia ominaisuuksia. Melko tuoreet tieteelliset havainnot viittaavat siihen, että ihmisen persoonallisuus on assosiatiivista ehdollistamista, tarkoituksellisuutta ja itsetietoisuutta säätelevän kolmen suuren oppimis- ja muistijärjestelmän yhdistelmä. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että päinvastoin kuin pitkään on oletettu, persoonallisuutemme voisi iän ja kokemusten myötä muuttua.


Menestyneiden yrittäjien persoonallisuudessa on havaittu tiettyjen piirteiden poikkeamista normaalijakaumasta. Kirjoituksessani keskityn, edelleen yleisesti käytettävään, vuonna 1980 psykologisen piirreteorian pohjalta kehitettyyn Big Five -luokittelumalliin. Netistä löytynee Big Five -testejä, mikäli koet uteliaisuutta verrata tulostasi seuraaviin tieteellisiin havaintoihin menestyjän persoonallisuudesta..."Yksi ISO vitonen, kiitos."


Big five (tai OCEAN) on itseraportointiin perustuva persoonallisuuspiirteiden luokittelumalli, joka koostuu seuraavista:


Avoimuus uusille kokemuksille (Openness to experience)

Tämä kuvaa yksilön henkisen ja kokemuksellisen elämän laajuutta, syvyyttä, omaperäisyyttä ja monimutkaisuutta. Tämä piirre antaa viitettä siitä, kuinka luova, utelias ja muutoksenhaluinen tai rutiineja rakastava ja varauksellinen henkilö tapaa olla. Vaihtuvat työympäristöt ja muuttuvat haasteet tarjoavat parempia perspektiivejä uusien innovointien, luovien ratkaisujen, tuotteiden ja liiketoimintamallien kehittämiselle. Jotkut meistä kaipaavat uusia kuvioita enemmän kuin toiset. Lukuisten tutkimusten mukaan menestyvien yrittäjien persoonallisuudessa avoimuus uusille kokemuksille korostuu.

Tästä merkintä: O+


Tunnollisuus (Consciousness) Tunnollisuus kuvaa tehtävään tai tavoitteeseen suuntautuvan käyttäytymisen sosiaalisesti määrättyä impulssin hallintaa eli onko henkilö tehokas ja järjestelmällinen vai verkkaisen huoleton ja suurpiirteinen.

Oletko sinä tehokas, tarkka ja täsmällinen, vai paperin kulmia muistilappuina käyttävä vetkutteleva työntekijä? Jos olet jälkimmäinen, ja haluat menestyväksi yrittäjäksi, kannustan ryhtiliikkeeseen. Tutkimusten mukaan tunnollisuus on yksi merkittävimmistä, menestyvillä yrittäjillä, korostuvista piirteistä. Tästä merkintä: C+


Ekstraversio (Extraversion) Ekstraversio - jota myös ekstroversioksi kutsutaan - kertoo sosiaalisuudesta, aktiivisuudesta, itsevarmuudesta ja positiivisesta emotionaalisuudesta kuten optimismista. Itsenäisestä ja varautuneesta, alentuneen ekstravertismin omaavasta ihmisestä käytetään usein termiä, introvertti. Edellyttääkö menestyminen energisyyttä ja ulospäin suuntautuneisuutta? Jotkut tutkijat ovat tulostensa perusteella spekuloineet, että oman yrityksen eteenpäin viemistä edesauttaisi innokas, myymisessäkin marinoitu, energinen sosialisointi. Osassa meta-analyyseistä on kuitenkin saatu täysin päinvastaisia tuloksia (Envick and Langford, 2000). Tieteellistä konsensusta ei siis ekstravertismin vaikutuksesta menestykselliseen yrittämiseen ole, joten tästä merkintä: E+/-


Sovinnollisuus (Agreeablesness) Korostunut sovinnollisuus vihjaa henkilön olevan ystävällinen, yhteisöllinen, prososiaalinen, altruistinen, herkkä ja rehellinen. Alhaisempi sovinnollisuus taas kertoo kriittisemmästä, rationaalisuuden priorisoivasta henkilöstä, jolla korostuvat hivenen päinvastaiset piirteet. Monet menestyvät yritykset perustuvat tuoreille, mullistavillekin ideoille. Joillekin yrittäjän suunnitelmat saattavat näyttäytyä normeista poikkeavilta hölmöiltäkin haihatteluilta. Heidän kuuntelemisensa voi olla yrittäjälle kohtalokasta. Menestyvien yrittäjien onkin havaittu olevan hieman vähemmän sovinnollisia. Terve itsepäisyys ja vastarannankiiskeys näyttäisikin tekevän hyvää yrittämiselle.

Tästä merkintä: A-


Neurotisismi (Neuroticism) Tämä piirre kuvaa ihmisen emotionaalista tasapainoa. Henkilö, jolla tämä on korostunut potee enemmän ahdistuneisuutta, hermostuneisuutta, surullisuutta ja jännittyneisyyttä. Alhainen neurotisismi puolestaan vihjaa henkilön olevan sisukas, luottavainen ja optimistinen - turhia murehtimaton tyyppi. Neuroottisuus on sidoksissa muun muassa riskien ottamiseen sekä paineensietokykyyn. Liiallinen varovaisuus voi jättää mullistavan idean lähtötelineisiin. Ei liene siis yllättävää, että menestyvillä yrittäjillä on osin havaittu olevan alhaisempi neurotisimi. Tästä merkintä: N- Näiden piirteiden lisäksi toisessa meta-analyysissä (Rauch and Frese, 2007) seuraavien tarkentavien piirteiden havaittiin kasvattavan yrittäjän todennäköisyyksiä menestyä: - tarve saavuttaa asioita - innovatiivisuus - pro-aktiivisuus - minä-pystyvyys - itsenäisyyden tarve - hallintakäsitys

- riskien ottaminen (Korostuu enemmän yrityksen perustamisessa kuin yrityksen menestymisessä.)

- emotionaalinen vakaus


Kuten tiedämme, psykologinen profilointi ja stereotyypit ovat yksilötasolla paikkaansa pitämättömiä yleistyksiä ja itseraportointiin perustuva subjektiivinen näkemys on altis monille vastauksia vinouttaville muuttujille. Lisäksi on tärkeää tiedostaa, että kyseisen mallin tarkoitus on antaa lähinnä suuntimat persoonallisuudelle, ei tehdä jyrkkiä lokerointeja. Käytännössä me olemme aina lukuisten piirteiden psykologisia kollaaseja.Epätoivonen yritys?

Aloitin kertomalla olevani yrittäjä, joka aika ajoin pohtii persoonallisuutensa merkitystä omaan menestymiseensä. Purkamani tiedon valossa voin todeta: todennäköisyys menestymiseen yrittäjänä ei ole puolellani. Olen hajamielinen, papereiden kulmiin muistivänkyröitä raapustava, tekemisiä lykkäävä helposti ahdistuva erakkoluonne.


Koska aion luuseripersoonallisuudestani huolimatta jatkaa yrittämistä, pyllistän näille havainnoille Frank Sinatran klassikon kaikuessa korvissani: "...The record shows I took the blows

And did it my way." Tommi Salmelainen NeuroBusiness Solutions p. 040 58 68 366 tommi.salmelainen@nbs.fi (Kirjoittaja ei ole akateemisesti koulutettu tutkija tai tieteilijä, joten teksti saattaa sisältää tieteellisestä konsensuksesta poikkeavaa päättelyä ja asiavirheitä.)107 katselukertaa

Comments


bottom of page